بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان

مقاله اینجانب به همراه خانم ها مهندس ایل ناز فتح العلومی و سارا هرزندی زیر عنوان بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان (نمونه موردی: محله نظامیه تهران) در صفحات 239-249 شماره 11 نشریه علمی و پژوهشی آرمان شهر مربوط به پاییز و زمستان 1392 منتشر شده است. چکیده این مقاله در زیر آمده است:

 

چکیده

 امروزه، کمیت و کیفیت فضاهای شهری به یکی از مهم‌ترین سنجه‌های توسعه ‌یافتگی و قابلیت زندگی در شهرها بدل شده است. فضاهای شهری یا عرصه‌های عمومی نمایانگر پویایی زندگی شهری و اساس و بنیان دانش- حرفه طراحی شهری هستند. فضاهای عمومی شهری بیشتر از آنکه دارای نقشی کالبدی باشند به دلیل ایجاد تعاملات اجتماعی میان شهروندان واجد اهمیت هستند و باید بتوانند زمینه حضور تمامی افراد جامعه به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیرتر همچون کودکان را فراهم نمایند. از سویی دیگر، توجه به خواسته‌ها و نیازهای کودکان در طراحی قلمروهای عمومی از آن رو که این گروه سنی دارای بیشترین تاثیرپذیری و بالاترین میزان استفاده از فضاهای شهری می‌باشند، از ضرورتی دوچندان برخوردار می‌باشد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی معیارهای مطلوبیت فضاهای عمومی شهری در نزد کودکان 7-11 ساله به روش مطالعه اسنادی با استفاده از مهم‌ترین منابع و مطالعه میدانی با راهکاری ترکیبی؛ ثبت نقاشی‌های کودکان، مصاحبه و مشاهده غیررسمی در محله نظامیه تهران انجام گرفته است. بدین منظور پس از تبیین مفهوم و عوامل مطلوبیت فضای شهری و ویژگی‌ها و توانایی‌های کودکان در سنین مختلف، اهمیت و روش‌های مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری براساس آرای صاحب‌نظران گوناگون تدوین و جمع‌بندی گردیده و سپس با استفاده از روش بداهه‌سازی، دیدگاه‌های مختلف ابراز شده توسط کودکان در نمونه مطالعاتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند که عوامل مطلوبیت فضا ارائه شده توسط صاحبنظران با فراوانی تقریباً مشابهی از سوی کودکان نیز تأیید شده و مواردی چون امنیت، فضای سبز، هوای پاک و سرزندگی، مهم‌ترین معیارهای فضاهای شهری باکیفیت را از نظر کودکان شکل می‌دهند.

 

واژگان کلیدی: فضای عمومی شهری، مشارکت کودکان، مکان مطلوب، بداهه‌سازی.

 

پی نوشت: لینک چکیده مقاله در دوفصلنامه علمی- پژوهشی آرمان شهر

/ 1 نظر / 390 بازدید