طرح و شهر

بیان مسائل تخصصی معماری و شهرسازی، ایجاد مکانی برای هم اندیشی و تبادل نظر، اطلاع رسانی و افزایش دامنه آگاهیهای عمومی و فردی درباره موضوعات مختلف حرفه ای، از اهداف اصلی ایجاد این فضای مجازی می باشد

بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری

مقاله اینجانب زیر عنوان بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری در شماره ۶ دوفصلنامه علمی- پژوهشی هویت شهر منتشر گردیده است. چکیده این مقاله در زیر آمده است:

چکیده

در آستانه هزاره سوم فضاهای عمومی شهری به عنوان مکان سوم که نقشی اساسی در برقراری تعاملات اجتماعی ایفا می نمایند مورد توجه جدی قرار گرفته و به کانون تمرکز دانش- حرفه طراحی شهری بدل گردیده اند. در این میان، صاحبنظران گوناگون با رویکردهای متفاوتی این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی نظرات اصلی ترین متفکران مرتبط با فضاهای عمومی شهری به روش مطالعه اسنادی و با استفاده از مهمترین منابع انجام گرفته، ضمن بررسی متاخرترین ایده ها همچون نوشهرسازی و نوپیاده گرایی، این نظریه پردازان را در شش محور دسته بندی نموده است.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند که گرچه دیدگاههای ارائه شده در ارتباط با موضوع از جنبه هایی مشترک برخوردارند در دوران اخیر با تثبیت اهمیت نقش کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی شهری، تاکید بیش از سایر موارد بر رویکردهای پایداری، ایجاد امنیت و انسان مداری می باشد.

 

واژه های کلیدی

فضاهای عمومی شهری، شهر پایدار، مکان سوم، نوپیاده گرایی، نوشهرسازی

  
نویسنده : خشایار کاشانی جو ; ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٩
تگ ها :